Hanke on julkaisuut kyselyn, jolla halutaan kartoittaa jaloittelutarhojen ja laidunnuksen käytänteitä.

Kyselyssä selvitetään minkälaisia jaloittelutarhoja on käytössä sekä miten aktiivista lehmien laiduntaminen on. Näiden lisäksi kartoitamme laidunnuksen onnistumiseen mahdollistavia ideoita ja ratkaisuje sekä miksi eläimiä ei ulkoiluteta.

Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi (5) minuuttia ja se tapahtuu täysin anonyymisti. Kyselyn tuoksia käytetään nautojen laidunnuksen ja jaloittelun kehittämiseen.

Tuloksia julkaistaan kesän aikana.

Kyselyyn voi osallistua tästä linkistä: https://webropol.com/s/jalakahankkeen-laidunnuskysely

Huolellisesti perustetut aidat kestävät vuosia

Juvan Muumaa Ay on kolmen tilan yhteisnavetta, joka on tuottanut luomumaitoa 26 vuotta. Muumaalla on noin 130 lypsylehmää vuonna 1999 valmistuneessa makuuparsipihatossa, jossa ruokintamenetelmänä on seosrehuruokinta. Lypsyasemana on 2 x 8 paikkainen kalanruotoasema, jolla lehmät lypsetään kaksi kertaa päivässä. Nuorkarja ja umpilehmät ovat vinokuivikepohjaisessa kylmäpihatossa, joka on rakennettu vuonna 2005. Kylmäpihaton yhteydessä on hakepohjainen tarha, joka antaa eläimille lisää liikkumatilaa.

Lypsäville lehmille on kaksi jaloittelutarhaa, joista kerätään sadevedet talteen omaan säiliöön. Laidunalaa noin 7 hehtaaria, joka on jaettu kolmeen lohkoon. Laitumelle on vapaa pääsy yötä päivää 7-8 kuukauden ajan vuodessa. Säilörehun määrää vähennetään hieman noin kahden kuukauden ajan kesällä, kun laitumilla on eniten syötävää. Talvella lypsylehmiä ruokitaan ulos laidunalueelle kuivaheinäpaaleilla.

Lypsylehmien jaloittelutarhat toimivat oikeastaan vain läpikulkuna laitumille ja lehmiä päästetään hyvin harvoin ulos pelkästään tarhaan. Muumaan osakkaan Heikki Teittisen mukaan jaloittelualueen tulee olla tarpeeksi laaja alue. Pieni tarha likaantuu helposti eikä sellaisessa pysty pitämään suuria eläinmääriä. Ulkoilun myötä navetta on väljempi eikä työmäärä juurikaan lisäänny. Ulkoilun rutiinit ovat helppoja, kunhan muistaa tarkistaa portit ja aidat, jotta eläimet eivät karkaa.

muumaa 1

Huolellisesti perustetut kulkureitit kestävät suuren karjamäärän liikkumisen ja auttavat eläinten siirtelyssä.

Nuorkarja ja umpilehmät laiduntavat kauempana navetasta n. 5 kk vuodesta. Sorkat hoidetaan umpeenpanon yhteydessä kerran vuodessa. Kesäisin umpilehmät laiduntavat ja muutoin ovat kylmäpihatossa. Lehmät poikivat laitumelle vuodessa 3-4 kuukauden ajan erilliselle poikimalaitumelle. Umpilehmät pysyvät puhtaina ja terveinä laitumella ja poikimiset sujuvat yleensä helposti. Eläinten siirroissa käytetään kuljetuskärriä ja paimenkoiria. Koirien kanssa saadaan eläimiä siirrettyä tarvittaessa teitä pitkin pidempiäkin matkoja laidunalueille. Laiduntamisen myötä säästetään esimerkiksi kuivikekustannuksissa, rehustuksessa ja lannanpoistossa.

Tilalla on panostettu kulkureitteihin ja aitauksiin. Kunnolla tehdyt aitarakenteet helpottavat tulevien vuosien työnmäärää, kun joka vuosi ei tarvitse tehdä uutta aitaa. Kulkureiteillä navetan lähellä on hiekkaa, jota lisätään aina tarpeen mukaan. Teittinen on perustanut kymmeniä hehtaareja High Tensile –aidoilla kiinteästi aidattua laidunaluetta. Näille alueille voidaan laittaa eläimiä laiduntamaan heti laidunkauden alussa tai esimerkiksi ensimmäisen tai toisen säilörehunteon jälkeen.

Teittisen mukaan ulkoilussa parasta ovat talvella lumi ja kesällä kuiva nurmikko, jotka edistävät sorkkaterveyttä. Sorkka-aines kovenee lumessa ja sorkan verenkierto elpyy. Lumi myös desinfioi ja puhdistaa sorkkia. Eläinten liikkuminen ulkona ja sen myötä kehittyvä lihaskunto edesauttavat helppoja poikimisia. Vasikoiden ja hiehojen jalat on kuitenkin helppo pilata jo nuorena, jos niitä pidetään huonoissa olosuhteissa. Nuorkarjan ulkona liikkuminen edesauttaa eläinten fyysistä kehittymistä ja totuttaa eläimet ulkoiluun. Nuorkarjan ja umpilehmien kesälaiduntamisella on myös merkittävä taloudellinen etu sisällä hoitoon verrattuna.

Teittisellä on paljon kokemusta paimenkoirien kouluttamisesta ja niiden kanssa työskentelystä. Hän on myös kilpaillut menestyksekkäästi paimenkoirakilpailuissa. Teittisellä on tällä hetkellä kuusi bordercollieta paimenkoirina. Paimenkoirat ovat mukana tilalla kaikenlaisissa eläinten siirroissa ja lajitteluissa. Navettaympäristössä pärjää yhdelläkin koiralla, mutta isompiin siirtoihin tarvitaan useampi koira. Eläinten käsittelyn ja käyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeää, jotta koiraa osaa kouluttaa ja ohjata oikein.

muumaa 2b

Talvenkestävä aitaus tulee olla tarpeeksi korkea runsaan lumimäärän vuoksi. Ylin lanka on noin 170 cm korkea.

Miksi lehmille kannattaa järjestää jaloittelua?

Oikein toteutettuna jaloittelu on hyväksi lehmien terveydelle. Jaloittelualueen ja kulkureittien tulee olla pitäviä, puhtaita ja kaikin puolin turvallisia lehmille. Sopivan jaloitteluratkaisun löytäminen on tilakohtaista, sillä esimerkiksi navettatyyppi, lehmämäärä ja käytettävissä oleva pinta-ala vaikuttavat keskeisesti jaloittelun toteutukseen. Mutta miksi ylipäätään tarjota lehmille mahdollisuus jaloitteluun? Seuraavaksi viisi tärkeintä syytä.

Jaloittelukuva 600

1. Lajityypillinen käyttäytyminen

 • Laumaeläimenä lehmä tarvitsee luonnostaan sosiaalista kanssakäymistä lajitovereidensa kanssa. Ulkona on enemmän tilaa hoitaa kaverisuhteita ja lauman alempiarvoisilla välttää konflikteja.
 • Ulkona on vähemmän stressitekijöitä. Säännöllisesti jaloittelevat eläimet ovat rauhallisempia ja helpompia käsitellä.

2. Lihaskunto

 • Liikkuminen ylläpitää hyvää lihaskuntoa. Raajat, nivelet ja jänteet vahvistuvat liikkuessa. Hyvä kunto edesauttaa helppoa poikimista ja ehkäisee sairastumisia.
 • Jaloittelulla voi olla suotuisaa vaikutusta keskipoikimakertaan, sillä hyväkuntoiset lehmät ovat terveempiä ja kestävämpiä.

3. Sorkkaterveys

 • Sorkkaterveys pysyy hyvänä puhtaalla ja kuivalla alustalla. Talvella sorkat puhdistuvat lumessa, jolloin infektiopaine pienenee.
 • Joustavalla alustalla liikkuminen mahdollistaa sorkan luontaisen joustomekanismin toiminnan ja tekee hyvää sorkan verenkierrolle.

4. Muu terveys

 • Kesän valoisuus vaikuttaa hormonitoiminnan säätelyyn positiivisesti. Kiimat näkyvät paremmin ja ulkona on hyvin tilaa kiimakäyttäytymiseen.
 • Liikunta edistää hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa sekä immuunipuolustuksen ja ruuansulatuselimistön toimintaa.

5. Maaseutumaisema

 • Jaloittelevat lehmät kuuluvat maalaismaisemaan ja luovat maaseudulle kuuluvia tuoksuja ja ääniä.
 • Jaloittelu luo positiivista kuvaa maidontuotannosta. Lehmien näkeminen ulkona on yhä useammalle kuluttajalle tärkeää.

Hallittua jaloittelua ja laidunnusta

Rytkösen Markuksen ja Helin tilalla Maaningalla lehmien ulkoilu koetaan tärkeäksi eläinten hyvinvointitekijäksi. Tila on kehittynyt kovaa vauhtia. Vuonna 2011 lehmiä oli 30 ja tällä hetkellä jo lähemmäs 200. Uusi pihatto on valmistunut vuonna 2015 ja käytössä on kolme lypsyrobottia. Vasikoille ja nuorkarjalle on omat tilat erillisissä rakennuksissa. Tärkeimmät syyt lehmien ulkoilun taustalla ovat sorkkaterveys ja hyvinvointikorvauksesta saatava rahallinen hyöty.

Kuva nettiin

Tilalla lehmien kulkuväylät on rakennettu täyttösoralla ja ne kestävät hyvin suuren karjan siirtymiset laidunalueelle.

Lypsylehmien laidunalaa on kaiken kaikkiaan noin 5 ha. Lypsylehmät on jaettu pihatossa kahteen eri ryhmään ja kummallakin ryhmällä on oma laidunalue käytössään. Lisäksi umpilehmillä on oma alueensa ja vapaa pääsy ulos. Laitumella ei ole juurikaan ruokinnallista arvoa ja strategiana onkin päästää lypsylehmät laitumelle sen jälkeen, kun ne ovat navetassa syöneet apetta mahansa täyteen. Lypsylehmät saavat olla laitumella jaloittelemassa yleensä muutaman tunnin kerrallaan. Lehmät pääsevät ulos päivittäin myös talvella, jos olosuhteet sen sallivat. Sateella ja liukkailla keleillä ulkoilua on syytä rajoittaa.

Markus Rytkönen mainitsee, että lehmät pysyvät virkeinä, kun ne pääsevät säännöllisesti ulkoilemaan. Ulkoilu mahdollistaa lajityypillisen käyttäytymisen ja kiimat näkyvät paremmin ulkona. Rytkönen mainitsee myös, että lehmien ulkoiluaika on kätevää hyödyntää esimerkiksi kuivittamiseen, kun navetassa on paremmin tilaa työskennellä. Kuivikkeet ajetaan pienkuormaajalla parsiriveihin aina silloin, kun lehmät ovat ulkona jaloittelemassa.

Hiehoilla on oma asfalttipohjainen jaloittelutarha vanhan navetan yhteydessä. Tarhassa on ruokintapöytä. Tarha puhdistetaan pienkuormaajaan kiinnitettävällä kumilastalla, jolla liete työnnetään suoraan lietesäiliöön, joka on aivan tarhan vieressä. Rytkönen on todennut, että valo vaikuttaa positiivisesti hiehojen kiimakiertoon ja kiiman näyttämiseen.

Nuorkarja laiduntaa kesäisin kahdessa eri ryhmässä ja laidunalaa on niille yhteensä 30 ha. Rytkönen kokee nuorkarjan laidunnuksessa haastavaksi saada eläinten kasvu pysymään hyvänä. Nuorkarjan laitumien tulee olla todella hyviä ja lisäruokinnan onnistua, jotta kasvu ei pysähdy. Hiehojen laidunnuksessa eniten työllistää riittävän hyvän laitumen ylläpito.

Kuva nettiin 2

Pellolla maatessaan lehmät voivat valita vapaasti makuupaikkansa ja asentonsa.

Rytkönen kävi oman navetansa suunnitteluvaiheessa tutustumassa monilla maitotiloilla. Hän huomasi yhtäläisyyden ulkoilua järjestävien tilojen kesken. Yksikään laiduntavista tiloista ei maininnut sorkkaterveydestä, sillä ongelmia ei juurikaan ollut. Ulkoilun positiiviset vaikutukset sorkkaterveyteen näkyvät nyt myös omalla tilalla. Ulkoilulla on keskeinen vaikutus hyvään sorkkaterveyteen ja etenkin talviaikainen jaloittelu tekee sorkille hyvää, kun sorkat puhdistuvat lumessa. Tilalla sorkat hoidetaan itse omalla sorkkapenkillä.

 • 1
 • 2

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat