Nettisivuille kollaasi 700

 

OPPAAT JA OHJEET

Laidunnus- ja jaloitteluopas  Jalaka-hankkeen opas laidunnuksen ja jaloittelun suunnittelun tueksi.

Aitaustarvikkeet: yksivuotinen aitaus, kevyt aitaus, high tensile -aita oppaat aitaustarvikkeista

Ulkoiluta turvallisesti – ohjeita jaloittelutarhaa suunnittelevalle TEHO-hanke 2/2011

Maiseman monimuotoisuus, ympäristökorvauksen opas

Laidunnussuunnittelu -työkalu laidunnuksen suunnitteluun on excel-pohjainen ja tehty varsinaisesti emolehmätiloille, mutta soveltaen se sopii myös muiden nautojen laiduntamisen ja laidunkiertojen suunnitteluun.

Laidunsuunnittelun avuksi on luotu myös tämä työkalu. Tässäkin on oletuksena emolehmä vasikoineen, mutta soveltaen se sopii muidenkin nautojen laidunnuksen suunnitteluun.

Rotaatiolaidunnusopas kertoo vinkit tehokkaampaan laidunnukseen pienempien lohkojen avulla.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TUTKIMUKSIA

Pidempi on parempi - pitkä sänki tuottaa paremman sadon laitumella

Ylilaidunnus eli liian pitkään ja liian intensiivisesti toteutettu laidunnus paikataan eläinten lisäruokinnalla, mutta miten käy nurmen satotason? Luke Siikajoelle kesällä 2020 tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin sängen korkeuden vaikutusta nurmen kasvuun. Lyhyellä sängellä kokonaissato jäi 15 prosenttia pienemmäksi kuin pidemmällä sängellä. Korkeampi sänki parantaa jälkikasvukykyä ja siten kokonaissatoa.

 

Milk production and physiological responses to concentrate supplementation of dairy cows grazing timothy-meadow fescue swards, LUKE (MTT) science 25, 2014

Aina ei pelkkä laidun rehu riitä lypsylehmien ainoaksi karkearehuksi. Ruokintaa joudutaan täydentämään väkirehulla ja mahdollisesti lisäkarkearehulla. Oheisessa tutkimuksessa on tutkittu eriaikaisten laidunnuksen ja rehustuksien vaikutusta lehmien hyvinvointiin ja tuotokseen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPINNÄYTETYÖT, RAPORTIT

Maitotuotteiden valintaan vaikuttavat tekijät

Kuluttaja arvostaa maitotuotteissa kotimaisuutta ja tuotantoeläinten hyvinvointia. Laidunnus koetaan tärkeäksi osaksi lypsylehmän hyvinvointia, mutta kaupassa maitotuote valitaan usein tuttuuden ja hinnan perusteella. Johanna Kiesiläinen selvitti Kuopion ja Joensuun alueen kuluttajien mieltymyksiä kyselyssään.

Umpilehmien laiduntaminen

Kyselytutkimuksen perusteella umpilehmien laiduntaminen on varsin yleistä ja se nähdään vahvasti hyvinvointia ja terveyttä tuovana tekijänä. Venla Aliranta, Satu Huttunen, Liinu Murtola ja Mira Piiroinen kartoittivat maitotilojen umpilehmien laidunnusta, sen yleisyyttä, toteutusta ja kokemuksia keväällä 2021.

Talviaikaisen jaloittelun vaikutus lypsylehmän hyvinvointiin

Hanna-Kaisa Ruuskanen tutki opinnäytetyössään (2017) talviaikaisen jaloittelun käytänteitä ja vaikutusta lypsylehmien hyvinvointiin. Opinnäytetyössä toteutettiin kysely, johon vastasi 219 maitotilaa. Kyselyyn vastanneista maitoyrittäjistä 20 % ulkoilutti eläimiään talvella. Työn nimi toimii linkkinä koko opinnäytetyöhön ja tiivistelmän löydät täältä.

Laiduntaminen lypsyrobottitilalla ja laiduntamisen kustannukset

Pekka Murtorinne ja Heikki Havukainen tutkivat opinnäytetyössään (2014) kuinka laiduntaminen voidaan toteuttaa lypsyrobottitilalla ja mitkä ovat laiduntamisen kustannukset. Opinnäytetyössä haastateltiin kuutta lypsyrobottitilaa, jotka järjestävät lypsylehmille laidunnusta. Viisi haastatelluista tiloista oli yhden robotin tiloja, joiden keskilehmäluku oli 63 ja yksi tiloista oli kahden robotin tila, jonka keskilehmäluku oli 115. Kaikki tilat olivat sitoutuneet eläinten hyvinvointikorvaukseen ja valinneet siitä jonkin laiduntamislisätoimenpiteen. Työn nimi toimii linkkinä koko opinnäytetyöhön ja tiivistelmän löydät täältä.

Lypsylehmien laidunnuskäytäntöjen edistäminen

Paula Kohijoen opinnäytetyö (2014) sisältää suomalaista tutkimustietoa laidunkasveista ja lajikkeista, laitumen viljelykierrosta, hoitotoimenpiteistä, mitoituksesta ja laidunkierrosta, lisäruokinnasta, juomavesi- ja kulkuväyläjärjestelyistä, laitumen satotason mittaamismenetelmistä sekä taloudesta ja työmäärästä.

 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat